آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

الينا عباسي

1387/06/26

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه باغ سياوشان

1381/06/26

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سوگند رضائي

1379/06/23

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه دياني

1379/06/29

دبستان دخترانه سما

سونيا صادق پورشوبكلائي

1385/06/30

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه مومن آبادي حسن

1379/06/27

دبستان دخترانه سما

آيدا صالحيان

1386/06/31

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

كوثر كريم كشته

1379/06/25

دبستان دخترانه سما

كوثر سالار

1386/06/27

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ستاره رجائي جهوديجاني

1381/06/25