آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

منا طيبي

1387/03/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مليكا عبدالهي

1380/03/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مريم دارائي

1381/03/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه ذبيحي علي تپه

1381/03/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ساجده ولي

1380/03/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

معصومه چريكي

1379/03/08